Skip to content

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING

Dallas Antwerp is een naamloze vennootschap gevestigd te Sint-Paulusstraat 19, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0832.063.723. Bij Dallas Antwerp hechten we veel belang aan jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je dan ook zo goed mogelijk informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens zodat je weet waar, door wie en waarom je gegevens verwerkt worden. Verder informeren we je ook welke rechten je hebt m.b.t. je persoonsgegevens en hoe je deze kan uitoefenen.

CONTACT

Dallas Antwerp
Sint-Paulusstraat 19, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 260 64 70
info@dallas.be

WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

ALGEMEEN

Als je onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten op onze website is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die op jou van toepassing kunnen zijn.

BEZOEKEN VAN ONZE WEBPAGINA'S

Gerechtvaardigd belang + toestemming - Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, zoals IP-adressen en cookies, om te verzekeren dat onze website naar behoren werkt en dat de veiligheid ervan gegarandeerd is (gerechtvaardigd belang). Wij verwerken ook persoonsgegevens om het gebruik van onze website te analyseren of voor bepaalde marketing doeleinden (deze persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben).

Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

CONTACTFORMULIER

Toestemming - Op onze website zijn contactformulieren beschikbaar voor wanneer je vragen hebt of contact wil opnemen met Dallas Antwerp. Voorts is het mogelijk om een (telefonische) afspraak in te plannen met Dirk, onze managing partner. verwerken deze persoonsgegevens om jou contactverzoek te behandelen. Wij hebben geen zicht op eventuele andere persoonsgegevens die je ons meedeelt in het vrij in te vullen invulveld. We verzoeken je hoe dan ook geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens mee te delen in de online contactformulieren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Hoe lang bewaren we ze?

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele gegevens
 • Rechtstreeks van betrokkene
 • Zolang als nodig is voor het contactverzoek te behandelen
 • ICT-dienstverleners

Bij het versturen van het contactformulier bieden we vrijblijvend de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze Impact-content nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief geven we uiteraard ook de mogelijkheid om je uit te schrijven waardoor je deze niet meer ontvangt.

DOWNLOADS WEBSITE

Toestemming – Op onze website bieden we je de mogelijkheid om gratis documenten te downloaden. Hiervoor vragen we enkele persoonsgegevens op zodat we je nadien kunnen contacteren om gelijkaardige content te bezorgen die je interessant vindt. Je kan uiteraard te allen tijde je toestemming terug intrekken zodat je deze content niet meer ontvangt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Hoe lang bewaren we ze?

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele gegevens
 • Rechtstreeks van betrokkene
 • Tot intrekking van de toestemming
 • ICT-dienstverleners


SOLLICITATIES

Toestemming – Onze website biedt de mogelijkheid om te solliciteren bij Dallas Antwerp. We zijn steeds verheugd als nieuwe mensen ons team willen vervoegen en hebben hiervoor een aantal persoonsgegevens nodig. We verwerken deze persoonsgegevens o.b.v. de toestemming die je verleent bij het doorsturen van je sollicitatie aanvraag.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Hoe lang bewaren we ze?

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele gegevens
 • Rechtstreeks van betrokkene
 • Zolang noodzakelijk voor de sollicitatieprocedure
 • ICT-dienstverleners


PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Uitvoering overeenkomst – Wanneer Dallas Antwerp haar diensten verleent aan klanten is het mogelijk dat we daarbij persoonsgegevens verwerken. In dat geval treden we steeds op als verwerker van de persoonsgegevens voor de klant. Hiervoor sluiten we steeds de nodige overeenkomsten af met onze klanten in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

Hoe lang bewaren we ze?

Met wie kunnen we deze persoonsgegevens delen?

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Professionele gegevens
 • Via de klant
 • Zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht
 • ICT-dienstverlenersMET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Met jou natuurlijk. Zolang de gegevens over jou gaan, kan je via eenvoudige vraag een kopij ontvangen van de data die we over jou hebben (zie “Welke rechten heb ik?” verder in deze privacyverklaring voor meer informatie). We zullen je data ook in geen enkel geval doorgeven aan derden, tenzij dit kadert in de uitvoering van onze diensten of we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Simpel voorbeeld: Als we je een direct mail versturen, dan doen we dat via een software toepassing. Logischerwijs geven we dus jouw data (in casu je emailadres) door aan die softwaretoepassing. Als we jouw loon berekenen, dat geven we jouw data door aan het sociaal secretariaat, en ook dat is een derde partij.

Eenvoudig gesteld – we geven jouw data nooit door aan derden, tenzij …

 • met jouw expliciete toestemming;
 • het nodig is om onze diensten uit te voeren. In dat geval sluiten we steeds een overeenkomst met die derde partij in overeenstemming met de GDPR (verwerkersovereenkomst) of andere gegevensbeschermingswetgeving waarin afspraken worden gemaakt over de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens;
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn of worden (bv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek of fiscale verplichtingen).

Types van derde partijen die mogelijks toegang hebben tot jouw persoonsgegevens:

 • IT-dienstverleners
 • Cloud providers

Op onze website zijn ook links naar websites te vinden die niet worden beheerd door Dallas Antwerp (bv. sociale media, externe partners, etc.). Als je hiernaar doorklikt zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en raden we aan hun toepasselijke privacyverklaring te raadplegen.

Bij Dallas Antwerp zullen wij niet zomaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen in deze situaties ervoor zorgen dat deze doorgifte gebeurt in overeenstemming met de AVG (door o.a. de aanwezigheid van een adequaatheitsbesluit in het betreffende land of het afsluiten van SCC’s en aanvullende maatregelen, etc.)

JE RECHTEN

We vinden het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: Je hebt recht op inzage in alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je kan ook een kopie van deze gegevens krijgen, die wij jou op papier of digitaal zullen toesturen.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen verwerkt worden. Indien je meer informatie over deze bepaalde gevallen wenst, gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
 • Recht op gegevensoverdracht: Als betrokkene heb je het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden omwille van jouw specifieke situatie, kan je bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, in het kader van onze producten en diensten die wij aanbieden in het algemeen belang.
 • Recht op wissing (recht op vergetelheid): Je hebt het recht te verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt.
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming: Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een toestemming die we van jou hebben verkregen, kan je deze te allen tijde intrekken (vb. wanneer je jezelf inschrijft voor een nieuwsbrief, etc.).

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van bovenvermelde rechten.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@dallas.be. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan jouw verzoek. Voorts is het mogelijk dat we dan een bewijs van identiteit vragen zodat jouw persoonsgegevens niet worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft.

Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
gegevensbeschermingsautoriteit.be

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Dallas Antwerp doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor implementeren we passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. Bij een onvoorzien incident waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen we jou altijd informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

TOCH NOG EEN KLACHT?

Dat kan. We werken graag mee aan een oplossing. Aarzel niet om ons je vraag te stellen via privacy@dallas.be.

Je kan ook direct terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij staan je graag te woord via contact@apd-gba.be of op +32 (0)2 274 48 00.